O a ratwa

O a ratwa

O A RATWA Pelo ya Athandwa e fapane. Pelo ya gagwe e kgona go opela. La mathomo e ile ya mo tšhoša. Ke ka lebaka la eng a fapana le ba lapa le bagwera? Efela ge a leka go homotša pelo ya gagwe o utulla sephiri … ke koša ya go kgethega. Koša ya go tsebja ke Mma, Koko...