HA RE BAPALENG

HA RE BAPALENG Lets Play - Sotho

Ho bapala ke mohato wa bohlokwa wa ho ithuta. Ha re bapaleng e kgothaletsa bana ho sibolla tikoloho ya bona le ho sebedisa boinahanelo ba bona. E tletse baphetwa ba fapafapaneng tikolohong e motlotlo ya Afrika Borwa, buka ena e tla hle e kgothatse bana hore ba iqapele dipale tsa bona, ba ikitlaetse ho leka dipapadi tse ntjha le ho ithabisa haholo le metswalle ya bona.