ANDINDODWA

Andindodwa

UMorena uyasithanda isikolo sakhe esitsha. Kukho imidlalo emininzi neminye imisebenzi athatha inxaxheba kuyo kwaye nabahlobo bakhe bayonwabisa. Kodwa ngumsebenzi wokuba ngukapteni omgcina exakekile kakhulu. Wenza umsebenzi omhle kakhulu ekujuleni ibhola, ngelixa iwele lakhe uRorisang egqwesile ekuqhokreni ibhola. Ngelishwa, iqela labo lisoloko litywatyushwa ngamanye kwanye ngoku kukhangeleka ngathi isikolo sabo sigqiba ekubeni siwuyekise lo mdlalo umphelo! Ngethamsanqa, uMorena akakoyiki ukujongana ngqo nemingeni adibana nayo. Uzimisele ukuncedisa iqela ukuba lisebenze ngempumelelo – ukuba nje angafumana iqhinga lokwenza oku. Ingaba kufuneka abe ngumdlali
oyinxalenye yeqela okanye abe yintshatsheli?