UYATHANDWA

Uyathandwa

Intliziyo kaAthandwa ihlukekile. Intliziyo yakhe iyacula. Iqale yamethusa. Kutheni angafani nesapho lakhe nokanye netshomi zakhe? Xa ezama ukuthulisa intliziyo yakhe, ufumana imfihlo…kwaye neculo elikhethekileyo. Lona elaziwa nguMama, nguMakhulu noKhokho.