O A RATWA

O a Ratwa

Pelo ya Athandwa e fapane. Pelo ya gagwe e kgona go opela. La mathomo e ile ya mo tšhoša. Ke ka lebaka la eng a fapana le ba lapa le bagwera? Efela ge a leka go homotša pelo ya gagwe o utulla sephiri … ke koša ya go kgethega. Koša ya go tsebja ke Mma, Koko le Kokokhukhu.

O a ratwa ke kanegelo ya dileriki ka ga go amogela dilo tša go dira gore re be ba fapanego le go keteka lerato la meloko ye mmalwa la go re kaonafatša le go re thekga. Puku ye e hwetšwa ka seZulu, Seisemane le seAfrikaanse.