LAZI IGAMA LAMI

Lazi igama lami

uRorisang newele lakhe uMorena abakholwa ukuthi bazoshintsha baye esikoleni esisha. Isikole esidala besikahle, siseduze nekhaya ngaphesheya komgwaqo. Bebaziwa ngabanu bendawo. Manje bazokwenzenjani uma behluleka ukuthola abangane abasha, noma belahleka phakathi kwesixuku sabantu abangabazi? Kungekudala amawele azobhekana nazo zonke izinkinga nenselelo yokuthola amathalente amasha. uRorisang uzokhona yini ukuthola izwi lakhe ukuze abonakale endaweni entsha?