YHEKE YANGA!

Yheke Yanga

UMDLALI KA3 TOTI UBA YINTSHATSHELI YEQAKAMBA

UYanga yintshatsheli ka3 Toti kwindawo ahlala kuyo.

Ubomi bake buyatshintsha ngokupheleleyo xa isakhono sakhe sika3 Toti siguqulelwa kumdlalo weqakamba.

Bukela isakhono esiqaqambileyo sikaYanga simsusa kwiqela lesikolo sasekuhlaleni simbeka kwizinga lemidlalo yehlabathi, njengenye yeentshatsheli zomdlalo weqakamba odlalela iqela loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi.